Zastrzeżenia prawne i polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Colway.pl („Serwis”) jest Col-Way Maurycy Turek, Jarosław Zych Spółka Jawna z siedzibą w Koleczkowie (84-207), ul. Hippiczna 2, zwana dalej „Col-way”.

§1 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu podlega zasadom określonym w niniejszym dokumencie. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z poniższymi warunkami prosimy o nie korzystanie z Serwisu.
 2. Serwis jest wyłączną własnością Col-way, chronioną prawem, w tym w szczególności unormowaniami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach okrewnych  Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o  walczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503). Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Col-way (w szczególności prawa do znaków towarowych, tekstów, elementów graficznych, zdjęć, plików graficznych, plików audio i wideo, aplikacji i baz danych oraz układu stron Serwisu) lub na rzecz podmiotów, których materiały na podstawie współpracy z Col-way są umieszczone w Serwisie. Korzystanie z zasobów Serwisu może odbywać się wyłącznie w ramach dozwolonego użytku prawem chronionych utworów dla celów osobistych (w rozumieniu w/w przepisów), przy czym wykorzystanie utworów nie może wykraczać poza ogólnie przyjęte normy korzystania z utworu na własny użytek oraz nie może w jakikolwiek sposób szkodzić interesom Col-way.
 3. Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ramy prywatnego dozwolonego użytku, w tym komercyjne wykorzystanie jakiegokolwiek elementu lub części Serwisu, przetwarzanie, powielanie,  ublikowanie, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowanie, linkowanie i wykorzystanie Serwisu lub jego części na jakimkolwiek polu eksploatacji może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą Col-way.
 4. Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ramy dozwolonego użytku bez zgody Colway jest bezprawne i stanowi naruszenie prawa, w szczególności prawa autorskiego i jako takie jest zabronione pod groźbą sankcji cywilnych i karnych.

§2 Polityka prywatności

 1. Col-way szanuje prawo każdego użytkownika Serwisu do ochrony jego prywatności. Ze szczególną troską dobiera i stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zbieranie danych osobowych przez Col-way odbywa się jedynie w granicach obowiązującego prawa oraz za zgodą osób, których dane dotyczą. W każdym przypadku Col-way poinformuje o tym fakcie użytkowników Serwisu, jak również o zakresie i celu zbieranych danych osobowych i prawach osób, których dane są zbierane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe podawane przez użytkowników Serwisu w formularzu kontaktowym zostaną wykorzystane jedynie do tego, aby udzielić odpowiedzi użytkownikowi. Colway nie zbiera tych danych osobowych użytkowników Serwisu w zbiór danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133, poz. 883), a pozyskane w formularzu kontaktowym informacje chronione są zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Col-way zastrzega sobie możliwość wykorzystywania logów systemowych do celów administrowania Serwisem oraz statystycznych. Wykonywane w oparciu o powyższe dane analizy nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu.
 4. Col-way nie wykorzystuje również plików cookies do identyfikacji użytkowników Serwisu, a jedynie do celów statystycznych lub analizy preferencji i zainteresowań.

§3 Pliki cookies

 1. Col-way wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie w celu zwiększenia komfortu korzystania z Serwisu, w celach statystycznych oraz administrowania Serwisem. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą użytkownika Serwisu.
 2. Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę, o której mowa w powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Serwisu, np. przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki.

§4 Odpowiedzialność

 1. Col-way nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu lub z jakiegokolwiek jego elementu, zastosowania się lub posłużenia się jakimikolwiek informacjami, dostępnymi w Serwisie, w tym stanowiącymi przedmiot praw innych niż Col-way osób. Col-way nie odpowiada za szkody, krzywdy lub utracone korzyści poniesione przez w związku z korzystaniem z Serwisu (w tym zawartych w nim informacji).
 2. Uzytkownik Serwisu na własne ryzyko korzysta również z łączy (linków), prowadzących do innych stron w Internecie, w tym należących do osób trzecich. Col-way w żadnym zakresie nie odpowiada za treści tam udostępniane, jak również za ewentualne szkody, związane z korzystaniem z tych łączy, w tym wynikające z naruszenia ochrony danych osobowych.

§5 Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie korzystania z Serwisu prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.

§6 Zmiany

W przypadku zmian w Serwisie w zakresie objętym niniejszym dokumentem, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona colway.pl używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem