Oficjalny dochód bez zakładania działalności gospodarczej? Mamy rozwiązanie!

Szkolenie z wiedzy podstawowej o działalności nierejestrowanej i podatkach od zarabianych prowizji.

Komunikat podany w Aktualnościach grudniowych, o nieuchronnej konieczności wystawiania przez Menedżerów w 2019 roku dokumentu fiskalnego na każdą otrzymywaną w COLWAY prowizję, wywołał dużo emocji.

Zaniepokoiło nas to, iż z dużym zdziwieniem przyjęliście fakt, że COLWAY już nie może, w świetle uzyskanych interpretacji prawnych, wypłacać prowizji ich beneficjentom systemowym, bez stosownego dokumentu fiskalnego, stanowiącego do tego podstawę.

Co jest takiego dziwnego w tym, że każdy obywatel ma obowiązek dokumentować uzyskane dochody?

„Dlaczego nie może być tak, jak dotąd?” – pytacie, dlatego niniejszym wyjaśniamy kwestie zasadnicze. Do tej pory niejednokrotnie bywało tak, że Menedżerowie „konsumowali” swoje prowizje systemowe, nabywając za nie kolejne produkty. COLWAY nie otrzymywał od nich żadnego dokumentu „kosztowego”. Wysyłane „za prowizje” produkty oczywiście fiskalizowaliśmy, skutkiem czego ich zbycie stanowiło nasz przychód, od którego płaciliśmy podatki ( VAT i liniowy podatek dochodowy). Inaczej mówiąc Wasze prowizje Drodzy Menedżerowie, będące Waszym przychodem, trafiały w taki sposób na stronę księgową naszych przychodów, czyli de facto to my płaciliśmy za wielu z Was podatki.

Sytuacja taka wydawała się uczciwa wobec Skarbu Państwa, który na niej per saldo nie tracił. Niestety w obecnych interpretacjach prawnych jest ona nieprawidłowa. Uwaga, również dlatego, iż przyjąć należy, że wszyscy, którzy deklarowali w swoich rocznych zeznaniach podatkowych przychody osiągnięte z odprzedaży tych produktów, w istocie płacili od tych sum podatek dochodowy po raz drugi. Po co?

Przez wiele lat żyliśmy w Polsce w rzeczywistości nijak się mającej do stanu prawnego, w której podatnicy zarabiający dzięki swojej przedsiębiorczości, na różne sposoby - bronili się przed zakładaniem działalności gospodarczej z powodów takich, że sama składka na ZUS, czyniła taką działalność nieopłacalną poniżej pewnej kwoty dochodu. Spychało to tysiące Polaków do tzw. „szarej strefy”, czyniąc z nich tym samym, z formalnego punktu widzenia, przestępców podatkowych.

Obecnie jest inaczej. Podatnicy mogą już uzyskiwać przychody, które nie przekraczają w żadnym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia z każdej (poza wyjątkami wymienionymi w ustawie) działalności, bez rejestrowania jej w urzędach skarbowych, w oddziałach GUS, a także, co najważniejsze dla wielu z Was – w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Mówiąc inaczej, instytucja działalności nierejestrowej (nazywanej także nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną), wprowadzona przez tzw. konstytucję biznesu 30 kwietnia 2018 roku, pozbawiła wielu obywateli RP, którzy zarabiają pieniądze - pretekstu do odmowy wystawiania na to pokwitowania fiskalnego.

Czy to coś złego? Jest to rzeczywiście w naszym kraju coś nowego, gdyż niejeden Polak ma pewne trudności ze zrozumieniem tego, że jeśli np. skosi w firmie po sąsiedzku trawnik, to obecnie ma obowiązek wystawić zleceniodawcy na to rachunek. Jednakże w każdym rozwiniętym, współczesnym społeczeństwie jest to tak oczywiste, że płynące obecnie do nas z tego tytułu zażalenia, należy uznać za nieuzasadnione.


Nie taki diabeł straszny

W dodatku, gdy przyjrzymy się wprowadzonym przepisom, w kontekście Waszej działalności, to wyraźnie zobaczymy, że zdecydowanej większości z Was - Menedżerowie Colway, nie stała się żadna "krzywda", a jedynie pojawił się nowy, co miesięczny obowiązek wystawiania i nadsyłania do COLWAY rachunku na oczekiwaną prowizję.

Dlaczego? Ponieważ ogromna większość prowizji menedżerskich opiewa na kwoty miesięcznie mniejsze, niż połowa minimalnego wynagrodzenia, jakie ustawowo obowiązuje w danym roku. W 2019 roku jest to kwota 2250 zł, co oznacza, że każdy może zarobić 1125 zł każdego miesiąca, bez informowania o tym żadnego urzędu, czy instytucji.

Powtórzmy:

Od nowego roku, odbierając od COLWAY każdego miesiąca prowizje nie większe niż 1125 zł ( przelewem, na swój rachunek bankowy, bez odbierania prowizji w postaci produktów) - nie musicie prawie NIC robić, a szczególnie nie musicie z tego tytułu:

 • odprowadzać jakichkolwiek składek ZUS, zarówno społecznych jak i zdrowotnych. Dochód ten nie  podlega bowiem nawet obowiązkowi rejestracyjnemu w tej instytucji, tym samym nie składacie ZUS-owi żadnych deklaracji,
 • zgłaszać swojej działalności w CEIDG, ani w urzędzie skarbowym. Pierwsza z tych instytucji być może nie dowie się o tym, co robicie nigdy, a druga tylko wówczas, jeśli Was zapyta, co znaczy kwota wpisana do rocznego PIT-u w rubryce: „inne źródła przychodu”,
 • co za tym idzie – nie musicie składać żadnych NIP-ów i w ogóle żadnych deklaracji (poza rocznym PIT, co robić musicie i tak), ani opłacać okresowych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzić jakiejkolwiek księgowości, gdyż osoba prowadząca działalność nierejestrowaną prowadzi tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży – w Waszym przypadku, jeśli mówimy tylko o prowizjach od COLWAY – zmieści się ona przez cały rok na jednej stronie zeszytu,
 • ponosić jakichkolwiek „urzędowych” kosztów, ani uiszczać żadnych opłat.

 

Zobacz więcej:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-dzialalnosc-nierejestrowana-co-mowi-o-niej-ustawa


Nie słuchajcie plotek!

Prosimy, byście najpierw sami sprawdzili, że to wszystko, o czym tu piszemy, jest prawdą. Przekażcie innym, by nie słuchali nieprawdziwych komentarzy typu: "COLWAY mnie teraz wpędzi w podatki" lub W "gazecie pisali, że ZUS i tak trzeba będzie płacić”, tylko by zapoznali się z tym opracowaniem.

Jakąkolwiek plotkę gdzieś wyczytacie, to pamiętajcie, iż ustawa mówi tak:
W okresie prowadzenia działalności nierejestrowanej nie trzeba składać zgłoszeń do ZUS, ani nawet informować organów ubezpieczeniowych o działalności zarobkowej. Nie jest ona bowiem podstawą do ubezpieczenia społecznego, ani zdrowotnego.

Co więcej, gdyby nawet ktoś chciał (np. zbierając okres składkowy do emerytury) to niestety nie ma możliwości (nawet dobrowolnego!) potraktowania jako podstawy ubezpieczeniowej – działalności nierejestrowanej i opłacania z tego tytułu składek ZUS, podlegania ubezpieczeniu chorobowemu itd...

Oczywiście w okresie takiej działalności możliwe jest tzw. dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Działalność nierejestrowana nie jest natomiast podstawą do ubezpieczenia społecznego, ani zdrowotnego, w rozumieniu ustawowym.
A co z tymi podatkami?

Otóż w COLWAY 80% prowizji menedżerskich opiewa na mniej niż 8.000 złotych rocznie, co w praktyce oznacza, że większość z Was nie będzie z tego tytułu obciążona żadnymi  dodatkowymi podatkami.

A w 2019 - 8.000 złotych ustawowo będzie właśnie kwotą dochodów, uzyskiwanych w ciągu całego roku, wolną od opodatkowania!

Przychody z działalności nierejestrowanej pozostają opodatkowane według zasad ogólnych. Nie można ich rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową, jak ma to miejsce w przypadku działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana w „konsekwencji” otrzymywania od COLWAY prowizji niesie takie skutki podatkowe:

- jeżeli stanowiłaby jedyne źródło przychodów podatnika to przy maksymalnym dopuszczalnym przychodzie i (uwaga!) braku jakichkolwiek kosztów jego uzyskania – wygenerować może maks. 1125 zł miesięcznie i 8.000/13.500 zł rocznie, co oznacza, że po zastosowaniu kwoty wolnej od podatku – podatek z tytułu jej prowadzenia w wariancie 8.000 zł wyniesie zero złotych, a w wariancie 13.500 zł wyniesie maksymalnie – tu oblicz sobie Menedżerze COLWAY to sam, abyś łatwiej zapamiętał: 13.500 x 18% minus kwota zmniejszająca podatek = ?

i co wyszło? Chyba więc jednak nie taki "diabeł straszny", tym bardziej, że i ten wynik jest czystą teorią. Wydaje się, że i taki podatek zapłacą tylko nieliczni z tych, którzy osiągną dochód z tytułu prowizji w przedziale pomiędzy kwotą wolną od podatku, a kwotą możliwą do zarobienia w ramach działalności nierejestrowanej.

Dlaczego? Otóż działalność nierejestrowana limitowana jest przychodem, a nie dochodem. Większego niż 1125 zł/mc przychodu wykazać tak nie można, gdyż natychmiast spowoduje to obowiązek rejestracji „normalnej” działalności gospodarczej. Uwaga! Opodatkowany jednak jest dochód, a nie przychód. Dochód jest to różnica między osiągniętymi przychodami i poniesionymi kosztami uzyskania przychodów - mówi definicja w ordynacji podatkowej.

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mają obowiązek płacić (rocznie) podatek dochodowy z tytułu osiąganych dochodów, a także – wykazać przychody i koszty uzyskania przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36. Jak to więc będzie z tymi przychodami i kosztami ich uzyskania? Czy przeciętny Menedżer COLWAY nie „uzbiera” przez rok cały kosztów uzyskania przychodu na sumę 5.500 zł? (13.500 minus 8.000). Wydaje się, że na pewno „uzbiera”… Czy ten przykład nie  pokazuje w sposób wystarczający, jak daleka jest droga do zapłacenia jakiegokolwiek podatku dochodowego w tej formule?

Powtórzmy: dla tej działalności limit określa przychód. Max to 12 x 1125 zł = 13.500 zł. rocznie. Ale podatek płaci się od dochodu. Przy wykazaniu (o ile w ogóle kiedyś coś trzeba będzie wykazać) poniesionych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 5.500 zł przez cały rok – dochód wyniesie 8.000, czyli podatek ZERO. Oczywiście te koszty na kwotę na 5.500 zł trzeba nazbierać, aby już po złożeniu PIT-u rocznego  móc je odpowiednio udokumentować. Czym? Zbieranymi rachunkami - dowodami imiennymi, w których podane będą imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy „kosztów” (PESEL wcale nie jest obowiązkowym elementem takiego dokumentu). Nie ma ściśle określonej, jednolitej listy kosztów uzyskania przychodów. Należy kierować się zasadą tą samą, co w „normalnej” działalności, czyli rozumieniem tego, iż przychód mogą obniżyć tylko koszty uzasadnione, związane z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu. Co może być Waszymi „twardymi kosztami” Menedżerowie? To kolejne pytanie na pracę domową…Dlatego prosimy zapoznajcie się z poniższym linkiem, a przekonacie się, że nie jest ono zbyt trudne.

Czytaj więcej:
https://polskatimes.pl/dzialalnosc-nierejestrowana-jak-ja-prowadzic-i-na-czym-polega/ar/13336555

Mówimy tu oczywiście cały czas o sytuacji, kiedy jedynym dochodem tego podatnika miałaby rzekomo stać się „wpędzająca go teraz w podatki” prowizja od COLWAY…

Jeżeli będzie ona kolejnym, dodatkowym źródłem zarobków – to oczywiście, że wpłynie na łączną wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej (wpłynie również na zastosowanie określonej wysokości kwoty zmniejszającej podatek). Może być np. i tak, że uzyskując różne, inne przychody nasz Menedżer z dochodem 85.500 zł rocznie i prowadząc działalność nierejestrowaną (na potrzebę wystawiania rachunków na prowizje w COLWAY) będzie musiał dodać dochody z tej działalności i w efekcie przekroczy I próg podatkowy – a więc będzie zmuszony zapłacić podatek według stawki 32%. Jest to znowu tylko teoria, ponieważ wszyscy wiemy, że każdy Menedżer w takiej sytuacji już dawno prowadzi "normalną" działalność i że wybrał podatek liniowy - 19%

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-koszty-uzyskania-przychodow-w-dzialalnosci-gospodarczej


Czy to nadal kogoś nie przekonało? Za mały limit miesięczny?

Nie jest, ani dla poliszynela, ani dla ustawodawcy, tajemnicą to, że żaden podatnik korzystający z licznych zalet działalności nierejestrowej, o ile nie jest mizantropem bez rodziny i przyjaciół, wiodącym żywot pustelnika – nigdy nie przekroczy miesięcznego limitu 1125 zł przychodu. Chyba, że będzie tego chciał, bo dojrzeje do działalności gospodarczej. 


Czyż bowiem działalności nierejestrowanej nie możemy prowadzić wszyscy (którym ustawa pozwala)? Kiedy „wiadomo” jest, jakie mieliśmy przychody? Dopiero w złożonym PIT rocznym. Być może idzie ten czas, w którym tzw. „struktury rodzinne” w COLWAY zyskają dodatkowe funkcje, a bezumowny przywilej przyporządkowywania obrotów okaże się konstrukcją wizjonerską?

Przyglądając się działalności nierejestrowanej od strony COLWAY, można powiedzieć, że jest to bardzo przyjazna Menedżerom konstrukcja prawna, a kto manifestuje wobec niej niechęć, albo jej nie zrozumiał, albo cechuje go zła postawa społeczna, czyli awersja do składania rocznych zeznań podatkowych (bo nawet nie do płacenia podatków) w ogóle, niech zapozna się z poniższym opracowaniem.

Zobacz więcej:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-dzialalnosc-nierejestrowana-co-mowi-o-niej-ustawa

Jak długo można prowadzić taką działalność?
Nie jest to określone. Jeśli Twój deklarowany dopiero w PIT rocznym, w żaden sposób nie monitorowany na bieżąco przychód, nie przekroczy nigdy połowy najniższego wynagrodzenia (w 2019 r - 1125 zł miesięcznie), to możesz tak działać bez ograniczeń.

Jak zacząć?
Po prostu zaczynasz działać! Nie trzeba się nigdzie rejestrować, nigdzie chodzić i zgłaszać. Zaczynasz działać i już! Kto o tym wie? Ty i my. Nikt więcej. My wiemy o tym z Twoich rachunków, a Ty z naszych przelewów.

Przede wszystkim: nie ma obowiązku korzystania z tej możliwości – to nie jest żaden etap obowiązkowy. Chcesz od razu założyć firmę, to po prostu działaj.

W przypadku współpracy z COLWAY robisz dokładnie to samo. Tyle, że obecnie na prowizje będziesz wystawiać rachunki i otrzymywać je przelewem na swój rachunek bankowy. Za całą księgowość wystarczy zwykła tabelka w Excelu lub zeszyt, czy kartka papieru.
Najczęściej pojawiające się pytania:

 1. Czy mogę prowadzić działalność nierejestrowaną pracując na etacie?
  Tak, jak najbardziej i nie musisz pytać o zgodę pracodawcy.
 2. Czy mogę być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna i prowadzić działalność nierejestrowaną?
  Lepiej tego nie robić. Na razie przepisy są nie do końca określone.
 3. Czy mogę być na macierzyńskim i prowadzić działalność nierejestrowaną?
  Lepiej nie, choć trudno wymyślić sytuację, z której ZUS by się o tym dowiedział, ale zakładając taką - może cofnąć Ci wypłaty świadczenia.
 4. Czy osoby, które prowadzą działalność nierejestrowaną i chcą przejść na „normalną”, czyli zarejestrować się - mogą liczyć na ulgę na start (6mc-y) i potem na mały ZUS?
  Tak, jak najbardziej.

Dla kogo działalność nierejestrowana?

Ta szczególna forma działalności, która polega na nierejestrowaniu się w CEIDG oraz nieopłacaniu składek do ZUS-u, dostępna jest dla każdego początkującego przedsiębiorcy, który:

 • nie prowadził działalności w ciągu ostatnich 60 miesięcy,
 • działa osobiście jako osoba fizyczna – zakaz działania w spółce cywilnej,
 • wykonuje działalność niereglamentowaną, czyli taką, która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń itp.
 • przychód z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie to 50% z 2250 zł, czyli 1125 zł).

Czym jest z definicji działalność gospodarcza?

Otóż, aby zarabianie było działalnością gospodarczą, musi posiadać wszystkie z następujących cech:

 • charakter zorganizowany,
 • cel zarobkowy,
 • działanie we własnym imieniu,
 • ciągłość działania.

Wystarczy jednak, że np. publicznie ogłosisz swoje usługi, to już jest podstawa, aby uznać, że działasz zarobkowo w sposób ciągły i zorganizowany. Uczestnictwo w Sieci COLWAY spełnia powyższą definicje. W 2019 roku COLWAY będzie żądał do każdej usługi, jaką wyświadczysz np. „ usługi marketingowe”, „ budowa bazy klientów”, „ działania reklamowe”, „ budowa sieci sprzedaży”, „ prowizja handlowa” itp. - dokumentu fiskalnego. Dlatego wystawisz stosowne rachunki. Taki rachunek musi zawierać:

 • numer rachunku (można numerować kolejno, zaczynając od 1),
 • data wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy,
 • nazwa usługi,
 • kwota do zapłaty.

Ustawa jest młoda, dlatego pewną zagadką pozostaje ewidencja kosztów. Ustawa na ten temat milczy. Pojawiają się jednak też już pierwsze interpretacje na ten temat. Przede wszystkim przepisowi brakuje jeszcze wskazania formy ewidencji kosztów. Dla pełnej asekuracji można póki co przyjąć, że rozliczamy się od przychodów podatkiem dochodowym. To jednak z pewnością zmieni się na interpretacje korzystniejsze dla podatników, gdyż wynika tak z samej doktryny ordynacji podatkowej.

Czytaj więcej na
https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/boom-na-dzialalnosc-nierejestrowana,2588450,4141?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Istotne jest to, że osoba prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą nie jest uznawana za przedsiębiorcę w płaszczyźnie przepisów publicznoprawnych, czyli m.in. nie podlega właśnie konieczności rejestracji i obowiązkowi opłacania składek do ZUS. Jednak osoba taka jest uznawana za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a to z kolei ma ogromne znaczenie w kwestiach dotyczących np. odpowiedzialności przed klientami. Musi on – jak każda inna firma – respektować prawa konsumencie, np. do zwrotu towaru, reklamacji itp...Kiedy muszę zarejestrować działalność?

Przede wszystkim wtedy, gdy przekroczysz ustalony limit przychodu miesięcznego, czyli wspomniane 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Tego należy się ściśle pilnować. Jeśli limit przekroczysz (czytaj: uzyskasz widoczne np. na rachunku bankowym wpływy jakie jednoznacznie wskazują na przychód z działalności), to wówczas masz 7 dni na rejestrację w CEIDG. Jako datę rozpoczęcia działalności wybierzesz dzień uzyskania przychodu przekraczającego limit. Jest to nader trudne do wyobrażenia, ale tak mówi ustawa.

A co jeśli tego nie zrobisz? Wówczas przechodzisz do szarej strefy, czyli łamiesz prawo. Jak taka sprawa może wyjść na jaw? Praktycznie tylko przy wypełnianiu PIT-a rocznego, czyli w sytuacji, gdy sam o tym powiadomisz organ podatkowy.

Gdy z kolei nie uwzględnisz tam wszystkich przychodów, to również złamiesz prawo. Działalność nierejestrowana nie wymaga prowadzenia dokumentacji księgowej, co powoduje że wszelkie możliwości kontrolowanie jej są nader iluzoryczne. Na pewno będzie to rodzić liczne pokusy drobnych nadużyć, co jednak odradzamy, bo po prostu - nie warto.

„Przedsiębiorca współpracujący z podatnikiem prowadzącym działalność nierejestrowaną nie będzie obowiązany do potrącania zaliczek od wypłaconych kwot, jak również do wystawiania informacji dla celów podatkowych" – pisze Ministerstwo Finansów. Czyli to nie COLWAY będzie pilnował Twojej podatkowej rzetelności. Sami będziecie to robić.

Osoba prowadząca działalność nierejestrową ma przede wszystkim obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia, czy miesiąca. Ewidencja taka może być prowadzona nawet w zwykłym zeszycie. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, czy przekroczony został próg 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie otrzymuje numeru REGON. Co do zasady nie ma także obowiązku uzyskania numeru NIP. Może jednak (dobrowolnie) wystąpić o nadanie NIP przy pomocy formularza NIP. Po co? By łatwiej jej było o „zbieranie” kosztów uzyskania przychodu. Faktury, czy rachunki wystawione dla podmiotu z NIP-em są „kosztami twardszymi”, czyli trudniejszymi do zakwestionowania.

Czytaj więcej na
https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/boom-na-dzialalnosc-nierejestrowana,2588450,4141?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Podatnik prowadzący działalność nierejestrowaną rozlicza swoje przychody praktycznie jeden tylko raz - w zeznaniu rocznym PIT-36

Powtórzmy: nie trzeba odprowadzać żadnych zaliczek na podatek dochodowy, a koszty działalności nierejestrowanej mogą zostać odliczone od pochodzących z niej przychodów.

http://www.podatki.biz/media/File/Poradnik/Dzialalnosc_nierejestrowa_poradnik_praktyczny_dla_poczatkujacych.pdf

Czy teraz komunikat z Aktualności stał się bardziej przyjazny?

Jak będzie wyglądał wystawiany przez Was dla COLWAY rachunek? Najprościej jak to możliwe. Opublikujemy nawet stosowny wzór.

Co jeszcze będzie wymagane? Posiadanie przez wszystkich członków rodziny, jacy będą wystawiać takie rachunki - własnych rachunków bankowych.

Czy pozwolimy przesuwać prowizje pomiędzy ich beneficjentami Menedżerami, którzy np. zachcą „zdywersyfikowania dochodów w grupie, dla celów optymalizacji podatkowej?”
A mamy w ogóle coś do „pozwalania”?

A co z produktami za prowizję? Jeszcze badamy tę kwestię prawnie. Możliwe, że będzie całkiem przyjaźnie to rozwiązane.

Co zaś z naszymi Listopadami, kiedy wszyscy w nie zaangażowani osiągają znacznie większe przychody, niż w innych miesiącach? Pozwólcie, że nie dziś jeszcze będziemy się tym martwić. Ale i na to znajdzie się sposób skuteczny i legalny.Prosimy o pytania, jeśli coś jeszcze nie zostało wyjaśnione. Udzielimy na nie odpowiedzi od specjalisty, przekładając ją na język przyjazny nam – podatnikom.

http://www.podatki.biz/media/File/Poradnik/Dzialalnosc_nierejestrowa_poradnik_praktyczny_dla_poczatkujacych.pdf

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona colway.pl używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem