Strona główna - REGULAMIN KONKURSU GOTUJ Z COLWAY

REGULAMIN KONKURSU

 „GOTUJ Z COLWAY”

1. Postanowienia ogólne

[Konkurs] Niniejszy Regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady na jakich odbywa się Konkurs o nazwie: GOTUJ Z COLWAY (dalej “Konkurs”). Celem Konkursu jest wyłonienie jego zwycięzców na zasadach określonych w poniższym Regulaminie.

[Organizator] Organizatorem i fundatorem Konkursu jest: COLWAY J. Zych, N. Zych Spółka Jawna, 84-207 Koleczkowo, ul. Hippiczna 2, NIP 5882393026 (dalej “Organizator”)

[Terytorium oraz Fanpage] Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie serwisu Facebook oraz Instagram dla wszystkich użytkowników, którzy są fanami lub obserwują profil COLWAY Official znajdujące się pod adresami: https://www.facebook.com/ColwayOfficialFanpage/ oraz https://www.instagram.com/colway_official

[Przyrzeczenie publiczne] Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu artykułu 921 Kodeksu Cywilnego.

[Czas przyjmowania zgłoszeń] Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 01.08.2023 r. od chwili zamieszczenia przez COLWAY postu konkursowego na oficjalnych profilach marki na FB oraz na Instagramie (dalej “Post Konkursowy”), do 07.08.2023, do godziny 23:59:59.

2. Uczestnicy

[Nieodpłatność] Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

[Uczestnik] Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, stale zamieszkująca w Polsce, która ukończyła 18-sty rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych (dalej “Uczestnik”), Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika i powinno być realizowane z jego osobistego konta na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram, które to konto powinno być ustawione jako publiczne.

[Wyłączenie] W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy COLWAY J. Zych, N. Zych Spółka Jawna, 84-207 Koleczkowo, ul. Hippiczna 2 oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez “członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady konkursu / Zadanie konkursowe

[Zgłoszenie] Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy śledzić oficjalne konta marki COLWAY na Facebooku oraz Instagramie i zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Poście Konkursowym, opublikowanym na profilu marki na FB @colwayofficialfanpage oraz na Instagramie @colway_official dnia 01.08.2023, które brzmią:

  1. Opublikuj na swoim profilu na FB lub Instagramie posta, w którym zdradzasz swój autorski przepis na zdrowy i smaczny posiłek. Post powinien zawierać przepis jak wykonać danie oraz być opatrzony zdjęciem lub filmem, na którym prezentujesz posiłek. Dodatkowym atutem pracy będzie, jeśli w pracy konkursowej uwzględnisz także swój wizerunek na zdjęciu czy filmie.
  2. Oznacz w treści posta, na samym początku, hashtag: #GOTUJZCOLWAY
  3. W poście konkursowym, który opublikujemy zarówno na FB, jak i IG COLWAY, z dnia 1 sierpnia 2023 r, w komentarzu wpisz: „biorę udział w konkursie”, abyśmy mogli odnaleźć Twojego posta. 

Spośród wszystkich prac wybierzemy aż 3 zwycięzców, których przepisy będą najciekawsze i najsmaczniejsze. 

WAŻNE: w konkursie bierzemy pod uwagę tylko autorskie prace. Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie zdjęć czy filmów z banków zdjęć. Publikowane prace muszą być publiczne, podobnie jak status profilu. W innym przypadku nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć i zweryfikować. 

[Praca Konkursowa] Zadanie konkursowe w Social Mediach należy wykonać w terminie od 01.08.2023 do 07.08.2023 do godz. 23.59.

[Laureaci] Jury składające się z osób: Ryszard Armanowski, Katarzyna Zajkowska i Marta Szewczyk (przedstawiciele Organizatora), na podstawie kryterium: spełnienie wszystkich warunków zawartych w Zasadach Konkursu, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową, wyłonią Laureatów.

[Ogłoszenie wyników] Lista Laureatów zawierająca nazwy ich profili zostanie zebrana w terminie najpóźniej do 5 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie zgodnie z §1 ust. 5 Regulaminu.

W poście konkursowym ‚GOTUJ Z COLWAY’,

opublikowanym 01.08.2023 r. na oficjalnym profilu COLWAY na Facebooku @colwayofficialfanpage oraz na Instagramie @colway_official, w komentarzu opublikujemy Laureatów Konkursu – oznaczając Ich zgodnie z NICK‘iem ich profilu lub z Imienia i Nazwiska.

Jednocześnie każdy z Laureatów zostanie poinformowany przez @colwayofficialfanpage o wygranej w wiadomości prywatnej przez aplikację Messenger lub na Instagramie w wiadomości prywatnej przez @colwy-official. W odpowiedzi zwrotnej Laureat będzie zobligowany do podania swoich danych niezbędnych do wysyłki Nagrody: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania.

[Ograniczenia] Uczestnik może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę. Uczestnik musi wykonać autorską pracę konkursową oznacza to, że udostępnienia i kopiowanie nie swoich komentarzy nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. Profil Uczestnika musi być publiczny. Profile z ustawieniami „Prywatne“ nie będą brane pod uwagę.

   8.[Akceptacja Regulaminu] Przed wzięciem udziału w Konkursie, rozumianym jako nawiązanie do zasad, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Uczestnik powinien wziąć udział w Konkursie tylko w przypadku, w którym akceptuje postanowienia Regulaminu.

[Wykluczenie] Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

4. Nagrody

[Nagroda] Nagrodą dla Laureatów Konkursu są suplementy diety COLWAY oraz konsultacja dietetyczna z dietetykiem COLWAY.

 Laureatami zostają 3 osoby, które spełnią wymogi Konkursu.

Pierwsze miejsce: Colvita 60, SynbioCol, LunaCol + konsultacja dietetyczna z dietetykiem COLWAY

Drugie miejsce: Colvita 60, SynbioCol

Trzecie miejsce: SynbioCol

[Podatek] Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

[Dane teleadresowe] Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez laureata za pośrednictwem Portalu Facebook lub Instagram wiadomości prywatnej do oficjalnego profilu Organizatora na FB @colwayofficialfanpage, na IG @colway_official, w treści której należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe Laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia laureatowi Nagrody.

[Termin] Wiadomość zawierająca powyższe informacje powinna być przesłana przez Laureata w terminie najpóźniej 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

[Błędne dane] Organizator informuje, że na skutek niepodania przez laureata danych, o których mowa w ust. 3 powyżej lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych, doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku, jeżeli Organizator i podmiot wręczający Nagrodę dołożyli należytej staranności w celu wydania Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

[Dostarczenie] Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora tylko na terenie POLSKI w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora pełnych danych adresowych, o których mowa w ust. 3 powyżej.

[Zrzeczenie się Nagrody] Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Reklamacje

[Adres] Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać na adres siedziby Organizatora (§ 1 ust. 1 Regulaminu), jak również pocztą elektroniczną na adres mailowy: zamowienia@colway.pl

[Elementy reklamacji] Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny bądź adres e-mail zgłaszającego. W treści reklamacji z zalecanym jej tematem: „Konkurs ‚GOTUJ Z COLWAY”

– reklamacja “(z zastrzeżeniem, że sugerowany temat wiadomości nie jest obowiązkowy) należy podać przyczynę reklamacji oraz treść żądania.

[Rozpatrywanie reklamacji] Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, chyba, że krótszy termin wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

[Dobrowolność] Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

6. Dane osobowe 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Danych osobowych podawanych przez Uczestników Konkursu jest COLWAY J. Zych, N. Zych Spółka Jawna, 84-207 Koleczkowo, ul. Hippiczna 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagród laureatom oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania laureatowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7. Postanowienia końcowe

[Zastrzeżenie dotyczące serwisu FB i Instagrama] Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem FACEBOOK czy INSTAGRAM, w żaden sposób. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis FACEBOOK czy INSTAGRAM z odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczenie informacji Organizatorowi Konkursu, będą one wykorzystane tylko i wyłącznie w związku z wydaniem nagrody.

[Oświadczenie] Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inna formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.2001.1540 z późniejszymi zmianami).

[Regulamin] Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.colway.pl.

Newsletter

Zapisz się teraz

Kontynując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close