Strona główna - 313-program-samochodowy

PROGRAM SAMOCHODOWY

Charakterystyka, przeznaczenie, cele, korzyści
i ogólny zarys reguł

  

Program Samochodowy COLWAY powstał jako odrębny, niepowiązany z Programem Motywacyjnym COLWAY system, którego zadaniem jest nagradzanie Menedżerów naszej Sieci za systematyczne kreowanie nowych obrotów handlowych przywilejem długoterminowego użytkowania samochodów osobowych bez ponoszenia kosztów ich wynajmu.

 

Definicje:

  

• „Nowym” obrotem określa się w tym Programie wszelki obrót handlowy, jaki powstał w siedmiu generacjach struktury kandydującego do Programu, w wyniku osobistych, bezpośrednich zakupów Menedżerów nominowanych nie wcześniej niż dwanaście miesięcy przed miesiącem branym pod uwagę jako ostatni z trzech kolejnych, kwalifikujących do aplikowania o nagrodę. Nowy obrót ma charakter kroczący. Na potrzeby tego Programu wymagane jest odtworzenie przez rekrutację kolejnych nowych Menedżerów, po maksymalnie 12 miesiącach. „Nowym” obrotem przestaje być ten, który tworzą zakupy Menedżera „ponad rocznego stażem” licząc od miesiąca jego nominacji. Nowym obrotem nie może też być obrót przenoszony dyspozycją innego Menedżera, który nominowany był w okresie wcześniejszym niż upływ roku. Celem Programu jest bowiem nagradzanie tych uczestników Sieci, którzy systematycznie rekrutują nowych Dystrybutorów i wspierają ich w sięganiu po nominacje menedżerskie. Samochody w tym Programie są także narzędziami pracy, dlatego przeznaczone są dla tych Menedżerów, którzy wykazują się już pierwszymi efektami pracy w grupie.

 

• „Okres kwalifikujący” to trzy kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe, w których w strukturze aplikującego
o nagrodę nastąpił nowy, wymagany i zdywersyfikowany obrót handlowy.

 

• „Wymagany” nowy obrót handlowy, to nowy obrót w wysokości nie mniejszej, niż 20 tys. pkt. systemowych (obecnie 1 pkt = 1,15 zł wartości katalogowej produktów COLWAY netto). – w każdym z trzech miesięcy, które składają się na okres kwalifikacyjny oraz w każdym miesiącu, w którym beneficjent Programu otrzymuje zwrot opłaty za użytkowanie samochodu.

 

• „Zdywersyfikowany” oznacza rozłożony na nie mniej niż trzy struktury zapoczątkowane przez Menedżerów z pierwszej generacji kandydata do Programu. Przy czym z żadnej z tych struktur nie można zaliczyć do obrotu „wymaganego” więcej niż 10 tys. pkt ani mniej niż 2600 pkt (dotyczy samochodu klasy B). Wymóg dywersyfikacji ma na celu wykluczanie sytuacji, w których po nagrody Programu sięgają osoby, które osobiście nie dokonują, ani realnie nie wspierają rekrutacji oraz sytuacji, w których te same w istocie obroty nagradzałyby powierzaniem samochodów wiele osób.

Program będzie nagradzał tylko rzeczywiste przyrosty

  

Program premiuje systematyczny rozwój struktur. Dlatego nie będzie nagradzał możliwego w COLWAY przenoszenia obrotu, np. „starego” do „nowego”. Jego beneficjentami będą Menedżerowie kreujący obroty „nowe” z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowych.

  

Przyjazny Program

  

To Program przyjazny, gdyż być w nim nagradzanym jest relatywnie łatwo. Już około setka produktów COLWAY nabywana systematycznie przez powiększających strukturę Menedżera uczestników – może pozwalać jej twórcy na jeżdżenie zawsze samochodem służbowym. Serwisowanym również w Programie, co oznacza, że nagradzany ponosi tylko koszty paliwa i eksploatacji. Stałe utrzymywanie się w Programie wymaga w praktyce rekrutacji jednego na kwartał nowego, systematycznie aktywnego zakupowo Menedżera. To Program przyjazny także dlatego, że niespełnienie jego wymogów nie będzie karane ani odebraniem samochodu, ani nawet rygorem „zaliczenia” od nowa trzech z kolei miesięcy kwalifikujących. Wówczas po prostu Menedżer nie otrzyma od COLWAY refundacji czynszu – bardzo korzystnego dodajmy – bo zawarty w nim jest koszt polisy ubezpieczeniowej, serwisów, nawet wymiana opon. Specjalny aneks do umowy, dzięki rekomendacji COLWAY, zwalnia nawet Klienta ze zwyczajowej – w wynajmach długoterminowych bez pierwszej wpłaty – kaucji. COLWAY ułatwia odnalezienie się w tym Programie także Menedżerom – którzy się kwalifikują, lecz sami nie prowadzą działalności gospodarczej. Skutecznie poręczymy za każdą wskazaną przez beneficjenta Programu osobę, która spełni warunki formalne, by stanąć za nagradzanego do zawarcia umowy wynajmu samochodu z IDEA FLEET.

  

Sprawiedliwy, prorozwojowy, edyfikujący i mądry

  

Program ten jest sprawiedliwy, gdyż nagradza realną pracę w czasie rzeczywistym, premiując po równo kreatorów nowych obrotów na poziomie Klubu Systematycznych 15 tys.+, jak i Liderów ich wspierających. Jest silnie prorozwojowy, gdyż stymuluje nieustanne przyrosty. Przyniesie także wymierne korzyści finansowe tym, którzy nie będą nim nagradzani bezpośrednio, gdyż wprowadza mechanizm motywujący Menedżerów do „zatrzymywania” obrotów „w zasięgu” prowizyjnym twórców struktur. Program daje korzyści wizerunkowe użytkownikom samochodów i całej Organizacji. Motywuje również tym, iż wyraziście docenia publicznie efekty pracy jego beneficjentów. Ułatwia rekrutację i nagradza współpracę w grupach, co integruje i cementuje struktury.
Doskonale wpisuje się w rdzenne wartości COLWAY, gdyż jest prosty, uczciwy, transparentny, a przystąpienie do niego będzie zawsze wolnym wyborem. Jest to wreszcie Program mądry, bo samofinansujący się nawet w teoretycznej sytuacji konsumowania przez czynsze za wynajem aut wszystkich zysków, jakie przynoszą „nowe” obroty. Nie nastawiony na efekciarską manipulację, tylko na długofalowe wspieranie najpotrzebniejszymi narzędziami pracy tych dokładnie, którzy czynią z nich pożytek. Program wystartuje z samochodami skromnymi, ale solidnymi. Chcemy go jednak rozwijać także o możliwości nagradzania pojazdami wyższej klasy kreatorów odpowiednio większych wyników.

 

„Zapytaj mnie o COLWAY” – zapytaj nas, co trzeba zrobić, by zawsze już jeździć takim firmowym pojazdem!

Realizacja

Czyli jak się wsiada do „służbowego” auta w Organizacji COLWAY.

  

Część I

Formalności niezbędne do uzyskania rekomendacji COLWAY w celu zawarcia umowy wynajmu samochodu z IDEA FLEET. 

 

1. Menedżer COLWAY, który spełnił warunki regulaminowe Programu Samochodowego i ocenił, że będzie je tak samo spełniał
w najbliższej przyszłości, aplikuje mailowo do justyna.kalkowska@colway.pl o weryfikację programową i uzyskanie od COLWAY rekomendacji do IDEA FLEET.

 

2. Po pozytywnej weryfikacji nowych i regulaminowo zdywersyfikowanych obrotów w okresie wymaganym przez Program, Menedżer wypełnia druk zobowiązania do rzetelnego opłacania rat za wynajem przyznanego mu w Programie Samochodu
i wskazuje na podmiot gospodarczy, który (po weryfikacji kredytowej – patrz Część II) otrzyma od COLWAY rekomendację do IDEA FLEET. Jeżeli podmiot, który stanie do zawarcia umowy z IDEA FLEET jest osobą (fizyczną lub prawną) inną niż beneficjent Programu, lecz przez niego wskazaną, to również on wypełnia dla COLWAY druk osobnego zobowiązania przyjęcia reguł refundowania mu przez COLWAY opłat za wynajem i wystawiania na te refundacje faktur VAT.

 

3. Po otrzymaniu w/w dokumentów i informacji od BIZONA o pozytywnej weryfikacji COLWAY wysyła do IDEA FLEET i do BIZONA rekomendację, która jest jednocześnie formą poręczenia przez COLWAY za rzetelność osoby, która stanie się stroną umowy długoterminowego najmu pojazdu.

 

Część II

  

Formalności niezbędne do odbioru samochodu.

  

1. Sprawdzenie klienta w bazach BIK, KRG i itp.

  

• Menedżer COLWAY lub wskazany przez niego podmiot gospodarczy (zwany dalej klientem) wypełnia dokument „ZGODA NA WERYFIKACJĘ W BAZACH” (do pobrania w zakładce BIZON i/lub w Dokumentach na www.colway.pl).

 

• Wypełniony i podpisany dokument przesyła listem poleconym do: Bizon Capital spółka z o.o. ul. Tadeusza Borowskiego 2, 03-475 Warszawa.

  

Uwaga: Klient niepewny wyniku weryfikacji w BIK, może go sprawdzić w BIZONIE. Klient, który w trakcie realizacji umowy z IDEA FLEET okresowo nie spełnił warunków Programu i nie otrzymał w związku z tym od COLWAY refundacji opłaty miesięcznej, może się ubiegać w BIZONIE o limit pożyczkowy w wysokości jednego miesięcznego czynszu wynajmu.

  

• Wypełniony i podpisany przez Klienta dokument zgody BIZON przekazuje do IDEA FLEET.

 

• O pozytywnej weryfikacji BIZON informuje COLWAY i klienta

 

2. Przygotowanie umowy dla klienta

 

• COLWAY wysyła skan swojej rekomendacji do BIZONA, a oryginał niezwłocznie do IDEA FLEET we Wrocławiu.

 

• Po otrzymaniu oryginału rekomendacji przez IDEA FLEET, przygotowywana jest umowa dla Klienta.

  

3. Podpisanie umowy – dzień pierwszy

 

Po uzgodnieniu terminu, proces odbioru samochodu trwa fizycznie dwa dni. IDEA FLEET musi dostać podpisane umowy i weksle,
a wybrany samochód zakupić oraz go zarejestrować. Oznacza to dla Klienta wyprawę do Warszawy z noclegiem.

 

• Klient powinien pojawić się w siedzibie BIZONA w godzinach rannych.

 

• Klient podpisuje przygotowane umowy i weksle. Z uwagi na weksle nie można tego zrobić korespondencyjnie.

 

• BIZON niezwłocznie przekazuje umowy i weksle do IDEA FLEET.

  

4. Wydanie samochodu – dzień drugi

• Dealer przygotowuje samochód do wydania i okleja go (obrandowuje) barwami i znakami COLWAY. Jeśli klient życzy sobie, by na tylnej ściance samochodu obok logo znalazł się jego adres mailowy lub/i nr telefonu – uzgadnia to wcześniej z BIZONEM.

 

• Klient jedzie z pracownikiem BIZON do siedziby IDEA FLEET i ok. godz. 16.30 samochód zostaje mu tam wydany.

 

CZY MOŻE BYĆ PROŚCIEJ?

 

Informacje uzupełniające

 

Program realnie ruszy w listopadzie 2017. Można aplikować do niego już na bazie kwalifikującego kwartału: VIII, IX, X 2017.
Nasz, wewnętrzny Regulamin podlegać będzie jeszcze modyfikacjom, ale niczego to już nie opóźni. Wszelkie materiały informacyjne będą do pobrania na www.colway.pl. Rozważamy też zamieszczenie tam FAQ dotyczącego ściśle Programu.
Czy powstanie – zależy od natężenia i treści Waszych pytań. Z pewnością znajdą się chętni, by zawrzeć korzystniejszą od warunków dostępnych dla indywidualnych klientów umowę wynajmu długoterminowego Yarisa czy Aurisa z poręczenia COLWAY – także bez refundacji rat czynszu. Badamy dopiero, czy – i na ile jest to możliwe. Na pewno też wielu z Was zechce teraz obrandować swoje samochody identycznie jak „flota COLWAY”. Wskażemy Wam miejsce świadczenia usługi oklejania w ten sam sposób. Najprawdopodobniej będzie można to zrobić przez Michała Zielke (BizOn) w Warszawie.

 

Zapytania o wszelkie niuanse Programu Samochodowego w odniesieniu do nagrodowego korzystania z refundacji czynszu wynajmu, prosimy słać drogą mailową do:

 

justyna.kalkowska@colway.pl

 

Wszelkie kwestie związane z procedurą odebrania auta, prosimy uzgadniać z: michal.zielke@bizoncapital.pl

 

Materiał niniejszy nie jest regulaminem, ani ofertą.  Zawiera informacje do użytku ściśle wewnętrznego, mające charakter wyłącznie poglądowy, awizujący wdrażany dopiero przez firmę Colway Program, który jego beneficjentów ma nagradzać za efektywną rekrutację nowych współpracowników – rekomendacjami do zawarcia na ułatwionych warunkach umów wynajmu długoterminowego  samochodów oraz refundowaniem kosztów takiego wynajmu. 

Newsletter

Zapisz się teraz

Kontynując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close