Strona główna - 419-informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-po-dniu-25-maja-2018-roku

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PO DNIU 25 MAJA 2018 ROKU

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
po dniu 25 maja 2018 roku


Szanowni Państwo,

 

Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście Państwo naszymi Partnerami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz zgodnie z wiążącą Nas umową. Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), które wprowadzą jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych – obowiązujące również Nas. W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu od 25 maja uprawnieniach.


Administrator danych

 

Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Państwa danych jest COL-WAY M.Turek, J.Zych Sp. j. z siedzibą w Koleczkowie (adres: ul. Hippiczna 2, 84-207 Koleczkowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000401587, NIP: 5882393026, REGON: 221563060.


Cele przetwarzania danych

 

W ramach określonych przez przepisy prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy. Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

–       umożliwienia Państwu korzystania z funkcji Naszego Serwisu, realizacji zakupów, kontaktu oraz co najważniejsze realizacji postanowień umowy regulującej zasady Naszej współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;

–       do komunikacji z Państwem w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa odrębnej zgody;

–       tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących
w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes;


Odbiorcy danych

 

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług, dane są też udostępniane Partnerom w ramach Państwa struktury bądź bezpośrednio osobie polecającej. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu – należą do nich firmy kurierskie czy pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze.


Okres przechowywania danych

 

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania.


Przysługujące Państwu uprawnienia

 

Wobec przepisów RODO przysługuje Państwu prawo:

–       wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;

–       sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;

–       żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

–       przeniesienia danych;

–       cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;

–       wniesienia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych.


Kontakt w przedmiocie przetwarzania

 

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować:

–       pisemnie na adres: ul. Hippiczna 2, 84-207 Koleczkowo

–       mailowo na adres: colway@colway.pl

–       telefonicznie pod numerem: +48 58 676 20 27, +48 58 676 22 62 lub

–       z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie Serwisu

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania znajdują się również na naszej stronie internetowej www.colway.pl

Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych. Zachęcamy również do zapoznania się z treścią RODO na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Newsletter

Zapisz się teraz

Kontynując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close